ماژول ها و امکانات اپلیکیشن آموزش بیمار

ماژول پروفایل مخصوص بیمار
ماژول آموزش های قبل و بعد از عمل
ماژول آموزش های بعد ورود بیمار
ماژول رضایت سنجی از بیمار
ماژول مشاوره های آنلاین بیمار با پزشک ( home care)
ماژول فراخوان و پذیرش هوشمند بیمار
ماژول حسابداری
ماژول فروشگاه اینترنتی
ماژول اخبار سلامت

سامانه آموزش بیمار

نرم افزار مدیریت آموزش بیمار

اپلیکیشن رابط بیمار و بیمارستان

اپلیکیشن پرستاران و کارشناسان