استاندارد های اعتبار بخشی- ISO

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به بارگذاری استاندارد های اعتبار بخشی ، سازمان و ISOدر نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نموده و به تمامی مستندات از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن دسترسی داشته باشید

دستورالعمل ها، خط ومشی هاو روش اجرایی ها

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به بارگذاری انواع مستندات دستورالعمل ها، خط ومشی هاو روش اجرایی ها ، تبدیل مستندات از فرصت قدیمی به استاندارد درون نرم افزار و ابلاغ هوشمند آن به گیرندگان مورد نظراقدام نموده و به تمامی مستندات از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن دسترسی داشته باشید

فرایند های سازمانی

ما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به بارگذاری انواع فرایند های سازمانی و ابلاغ هوشمند آن به گیرندگان مورد نظراقدام نموده و به تمامی فرآیندها از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن دسترسی داشته باشید

خود ارزیابی اعتبار بخشی – ISO

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به انجام آزمون های خود ارزیابی ، تعیین نقاط ضعف ، آنالیز سوال به سوال و مقایسه آن در بازه زمانی دلخواه و ترسیم انواع نمودار تحلیلی و ارسال نتایج به گیرندگان مورد نظراقدام نمایید.

بارگذاری هوشمند مستندات – Smart Check Box

هر کاربر با استفاده از این ماژول می تواند نسبت به بارگذاری مستندات در فایل(Box)مربوطه اقدام نماید همچنین این ماژول هوشمند بوده و در صورت عدم بارگذاری فایل در (Box)مربوطه آلارم هشدار اعلام می گردد.

آرشیو مستندات

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به تهیه انواع آرشیو مستندات با قابلیت جستجو و ابلاغ هوشمند آن به گیرندگان مورد نظراقدام نموده و به تمامی مستندات از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن دسترسی داشته باشید

تصاویر اپلیکیشن و سایت