مدل هوشمندبهبود کیفیت پایدار FOCUS- PDCA

شمابا استفاده از این ویژگی می توانید جهت اصلاح فرایند های سازمان و بهبود مستمر و پایدار کیفیت خدمات ، کلیه مراحل مدل ارتقای کیفیت FOCUSE- PDCCAرا به طور کاملا هوشمند از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن انجام دهید

مراحل مدل هوشمند بهبود کیفیت پایدار FOCUS- PDCA

Find
Organization
Clarify
Understand
Select
Plan
Do
Check
Act

جدول هوشمند برنامه ریزی عملیاتی – بهبود کیفیت

شمابا استفاده از این ویژگی می توانید جدول هوشمند برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت را از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن تدوین نمایید (جدول های برنامه ریزی هوشمند بوده و دارای قابلیت پایش هوشمند و مدیریت آلارم از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن می باشد.)

آرشیو برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت

شمابا استفاده از این ویژگی می توانید برنامه عملیاتی و بهبودکیفیت را در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن آرشیو بندی نموده ودر بازه های زمانی دلخواه به آن دسترسی داشته باشید

شاخص های برنامه های عملیاتی – بهبود کیفیت

شمابا استفاده از این ویژگی می توانید با استفاده از شاخص های تعریف شده نسبت به تعیین درصد تحقق برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایید.