ماژول مدیریت ایمنی، خطا و خطر

قابلیت بارگذاری دستورالعمل های ایمنی –ویژه نامه ها– پیام های ایمنی – نتایج بازدیدهای ایمنی به صورت جدول و نمودار مقایسه ای و سایر مستندات
قابلیت آرشیو تفکیکی مستندات ایمنی
آرشیو چک لیست های ارزیابی بازدید های میدانی ایمنی
نتایج بازدیدهای میدانی ایمنی در بازه های زمانی مختلف به صورت نمودارهای مقایسه ای در بازه زمانی دلخواه
فرم های هوشمند گزارش دهی خطا و خطر
صورتجلسات واک راند
آرشیو صورتجلسات واک راند
انجام ارزیابی ریسکFMEA

FMEAو ارزیابی ریسک هوشمند

شما با استفاده از این ماژول می توانید نسبت به انجام ارزیابی ریسک (FMEA) به صورت کاملا هوشمند ، تدوین برنامه بهبود کیفیت و اقدام اصلاحی ، پایش هوشمند برنامه های بهبود و محاسبه عدد ریسک ((RPNپس از انجام اقدامات اصلاحی و مقایسه آن با قبل اقدام نمایید.

تحلیل ریشه ای علل RCA

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به تکمیل فرم های تحلیل ریشه ای علل و تحلیل ریشه ای خطا ، ترسیم Fish Bone و تدوین درس آموخته اقدام نمایید.

فرم هوشمند گزارش دهی خطا

شما با استفاده از این ویژگی می توانید انواع فرم های گزارش دهی خطا مانند خطا مراقبتی ، دارویی ، تجهیزاتی ، ثبتی ، جراحی ،آزمایشگاهی و رادیولوژی را طراحی نمایید به گونه ای که هرکاربر می تواند با استفاده از نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن نسبت به تکمیل آن ارسال آن اقدام نماید ، همچنین شما می توانید فرم های دریافتی گزارش دهی خطا را مورد آنالیز و تحلیل قرار داده و نمودار های مختلف آن را در بازه های زمانی دلخواه ترسیم و به گیرندگان مورد نظر از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن ارسال نمایید.

فرم هوشمند گزارش دهی حوادث شغلی

شما با استفاده از این ویژگی می توانید انواع فرم های گزارش دهی حوادث را طراحی نمایید به گونه ای که هر کاربر می تواند که هرکاربر می تواند با استفاده از نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن نسبت به تکمیل آن ارسال آن اقدام نماید همچنین شما می توانید فرم های دریافتی گزارش دهی حوادث را مورد آنالیز و تحلیل قرار داده و نمودار های مختلف را در بازه های زمانی دلخواه ترسیم و به گیرندگان مورد نظر از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن ارسال نمایید.

بازدید های میدانی

شما با استفاده از این ویژگی می توانید با استفاده از ماژول آزمون ساز انواع آزمون را طراحی نموده و سپس نسبت به تحلیل ، تعیین نقاط ضعف در بازه های زمانی دلخواه و تدوین اقدامات اصلاحی هوشمند و ارسال به گیرندگان مورد نظر از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایید.

بازدید های مدیریتی (Walk Rand)

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به بازدید های دوستانه و تدوین صورتجلسات هوشمند با قابلیت پایش و پیگیری هوشمند مصوبات از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایید.

آرشیو مستندات ایمنی

شما با استفاده از این ویژگی می توانید کلیه مستندات و دستورالعمل های ایمنی با قابلیت جستجو را در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن آرشیو بندی نمایید.