آزمون ساز و چک لیست ساز

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به ایجاد آزمون ها و چک لیست های دلخواه با قابلیت ایجاد وزن و در مقیاس های مختلف نمره دهی از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایید.

بانک سوال و آزمون

شما با استفاده از این ویژگی دارای بانک سوالات بوده و در بازه های زمانی دلخواه می توانید از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن از آن استفاده نمایید.

آرشیو آزمون و چک لیست

شما با استفاده از این ویژگی می توانید آرشیوی از انواع چک لیست ها و آزمون های تکمیل شده به صورت طبقه بندی وبا قابلیت جستجو در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن داشته باشید.

آنالیز آزمون و چک لیست

شما با استفاده از این ویژگی قادر به به انجام انواع آنالیز و تحلیل آزمون و چک لیست به روش های زیر در دوره های زمانی مختلف از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن می باشید
آنالیز سوال به سوال آزمون در بازه های زمانی دلخواه و ترسیم نمودار های مختلف مقایسه ای،
آنالیز کل آزمون در بازه های زمانی دلخواه و ترسیم نمودار های مختلف مقایسه ای،
تعیین درصد پاسخ های صحیح ، غلط ، غیر قابل ارزیابی در بازه های زمانی دلخواه و ترسیم نمودار های مختلف مقایسه ای،
تعیین درصد پاسخگویی در مقیاس های مختلف مانند لیکرت و ... در بازه های زمانی دلخواه و ترسیم نمودار های مختلف مقایسه ای،
تعیین لیست سوالات با جواب صحیح ، ناقص و غلط

تصاویر اپلیکیشن و سایت