ماژول هوشمند اطلاعات بخش های بیمارستانی


شناسنامه سازمان
معرفی خدمات سازمان
معرفی بخش ها و واحد های سازمان
شرح وظایف سازمانی
اخبار سازمان
گالری تصاویر

شناسنامه سازمان

شما با استفاده از این ماژول می توانید نسبت به معرفی تاریخچه و شناسنامه سازمان به همراه تصاویر ، فیلم و... از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایید.

معرفی خدمات سازمان

شما با استفاده از این ماژول می توانید نسبت به معرفی انواع خدمات قابل ارائه به مشتریان و مراجعین مانند خدمات بالینی ،پاراکلینیک و درمانگاهی در غالب های مختلف متن، فیلم و تصویر از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایید.

معرفی بخش ها و واحد های سازمان

شما با استفاده از این ماژول می توانید نسبت به معرفی بخش ها بخش ها و واحد های سازمان به همراه موقعیت مکانی استقرار آن بخش یا واحد در قالب های مختلف متن، فیلم ، تصویر و... از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایید.

فلوچارت و شرح وظایف سازمانی

شما با استفاده از این ماژول می توانید نسبت به تعیین جایگاه ها مختلف سازمانی در نمودار سازمانی اقدام و با یک کلیک بر روی هرجایگاه در نمودار با شرح وظایف آن جایگاه از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن آشنا گردید.

اخبار سازمان

شما با استفاده از این ماژول می توانید نسبت به اشتراک گذاری اخبار سازمان در قالب های مختلف متن، فیلم ، تصویر از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نموده و دارای آرشیو خبر باشید.

گالری تصاویر

شما با استفاده از این ماژول می توانید عکس های مختلف را از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن به اشتراک بگذارید.

تصاویر اپلیکیشن و سایت