ماژول هوشمند برنامه استراتژیک

ماژول برنامه استراتژیک شامل موارد زیر است:
معرفی سازمان و رسالت
دورنما و چشم انداز
جدول ذینفعان
جدول مسایل استراتژیک
ارزیابی داخلی نقاط قوت و ضعف سازمان با استفاده از ماتریس هوشمند IEE
ارزیابی خارجی فرصت ها و تهدیدهای سازمان با استفاده از ماتریس هوشمند
تعیین جایگاه سازمانی با استفاده از ماتریس هوشمند SWOT
اهداف کلان و اختصاصی
جدول استراتژی های SO-ST-WO-WT
تعیین میزان جذابیت استراتژی های سازمانی با استفاده از ماتریس QSPM
پلن برنامه ها به همراه شاخص های برنامه
EXPORT فایل نهایی در قالب فایل WORD و PDF

رسالت و بیانیه چشم انداز

شمابا استفاده از این ویژگی می توانید رسالت و بیانیه چشم انداز سازمان را تعریف نمایید.

ماتریس هوشمند ارزیابی داخلی IFE

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نقاط قوت و ضعف سازمان را با استفاده از ماتریس هوشمند ارزیابی داخلی رابه صورت Work team تعیین نمایید.

ماتریس هوشمند ارزیابی خارجی EFE

شما با استفاده از این ویژگی می توانید فرصت ها و تهدیدها ی سازمان را با استفاده از ماتریس هوشمند ارزیابی خارجی به صورت Work team تعیین نمایید

ماتریس هوشمند SWOT

شما با استفاده از این ویژگی می توانید با ارزیابی عوامل داخلی و خارجی توسط ماتریس های هوشمند ، ماتریس هوشمند SWOT را به صورت Work team طراحی و جایگاه استراتژیک سازمان را در ماتریس SWOT تعیین نمایید.

ماتریس هوشمند QSPM

با استفاده از ماتریس هوشمند QSPM می توانید ضریب جذابیت استراتژی ها را به صورت Work team از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن تعیین و اولویت بندی نموده و سپس برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت هوشمند مربوطه را تدوین نمایید.

جدول استراتژی های سازمانی – اهداف کلان و اختصاصی

شما با استفاده از این ویژگی می توانید اهداف کلان و اختصاصی و استراتژی های SO،WO،STوWTرا با استفاده از ماژول هوشمند بارش افکار به صورت Work team از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن تعیین نمایید.

برنامه عملیاتی هوشمند