ماژول هوشمند برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت هوشمند و پایش هوشمند برنامه ها

امکان تعریف جداول برنامه های عملیاتی به صورت هوشمند
قابلیت ارسال هوشمند و خودکار هریک از گام های برنامه عملیاتی به مسئول اجرای مشخص شده آن گام در برنامه
قابلیت پایش هوشمند و خودکار برنامه های عملیاتی با استفاده از ویژگی مدیریت آلارم ها برای پایش هوشمند هر گام برنامه عملیاتی در سه رنگ سبز( انجام شده)، زرد ( اقدامات اصلاحی نیاز به بررسی) و قرمز(اقدامات اصلاحی انجام نشده)
قابلیت تعیین درصد تحقق برنامه های عملیاتی در پایش
قابلیت تعیین درصد تحقق اهداف اختصاصی با تعریف شاخص مربوطه
قابلیت ایجاد آرشیو برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت به تفکیک واحد و بازه های زمانی