ماژول هوشمند داشبورد


دسترسی به شاخص های آماری
دسترسی به برنامه ها
دسترسی به مصوبات جلسات و کمیته های مربوطه
آگاهی از پیام های هشدار سیستم
دسترسی به چک لیست ها و فرم های مربوطه