ماژول هوشمند شاخص ها

قابلیت تعریف شناسنامه شاخص ها
قابلیت تعریف شاخص های بومی بیمارستان با فرمول دلخواه
قابلیت تعریف استاندارد و سطح مطلوب شاخص به دلخواه بیمارستان
قابلیت اتصال به HIS ، استخراج خودکار داده ها از HIS و چک لیست های ارزیابی الکترونیک - قرار دادن داده ها در فرمول و اخذ نتیجه
قابلیت ایجاد جدول هوشمند کلی وضعیت کل شاخص ها
قابلیت تعریف جداول هوشمند اقدامات اصلاحی ( گانت چارت ) و ارسال خودکار آن به مسئولین اجرا
قابلیت تعریف داشبورد های مدیریتی
قابلیت تعریف داشبوردهای آماری عملکردی برای هر بخش/واحد
قابلیت تعریف سطح دسترسی به داشبورد برای کاربر های مورد نظر

شناسنامه شاخص ها

شما به عنوان مسئول شاخص با استفاده از این ویژگی می توانید شناسنامه شاخص های سازمان را طبق استاندارد های موردنظر در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن طراحی و تکمیل نمایید .

تحلیل شاخص

شما به عنوان مسئول شاخص با استفاده از این ویژگی می توانید برای هر شاخص سطح مطلوب و استاندارد به عنوان مثال سطح خوب، متوسط و ضعیف تعریف نمایید به طوری که پس از تعریف سطح استاندارد چنانچه شاخص پس از محاسبه خودکار توسط نرم افزار طبق فرمول وارد شده در سطح متوسط یا ضعیف قرار گرفت آلارم فعال شود.

ترسیم نمودار

شما به عنوان مسئول شاخص با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به تحلیل و ترسیم انواع نمودار مانند نمودار میله ای ، ستونی ، دایره ای ، کنترل جریان داده اقدام و نمودار ها را در بازه زمانی مختلف در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن مقایسه نمایید.

اقدامات اصلاحی و پایش

شما با استفاده از این ویژگی می توانید برای هر شاخص نسبت به تدوین اقدامات اصلاحی و ارسال هوشمند آن به مسئولین اجرا و پایش هوشمند آن اقدام نمایید.

جدول جامع وضعیت شاخص های سازمان

شما با استفاده از این ویژگی می توانید به وضعیت کلیه شاخص های مرکز را در جدول جامع شاخص های زمان مشاهده نمایید همچنین می توانید وضعیت مطلوب، متوسط و ضعیف شاخص ها رادر رنگ های سبز ، زرد و قرمز را با توجه به داده های شاخص در جدول جامع وضعیت شاخص های سازمان مشاهده و بررسی نمایید نیز می توانید به صورت جداگانه جدول شاخص های ضعیف را با رنگ قرمز، جدول شاخص های متوسط با رنگ زردو جدول شاخص های مطلوب با رنگ سبز را در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن مشاهده نمایید.

داشبورد

داشبورد مدیریتی: هر کاربر با سطح دسترسی تعریف شده می تواند شاخص ها و نمودار های مورد نیاز مدیریت سازمان در بازه های زمانی دلخواه در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن مشاهده نماید
داشبورد عملکردی: هر کاربر با سطح دسترسی تعریف شده می تواند شاخص ها و نمودار های مورد نیازهر بخش /واحد در بازه های زمانی دلخواه در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن مشاهده نماید