ماژول هوشمند بحران، خطر، حوادث و بلایا


قابلیت بارگذاری نمودار مدیریت خطر حوادث و بلایا، شرح وظایف اعضا چارت دستورالعمل ها و سایر مستندات
قابلیت تعریف کدهای اعلام خطر به صورت هوشمند
قابلیت اعلام کد بحران از طریق شماره گیری موبایل، ارسال SMS خودکار و اپلیکیشن به مسئولین مربوطه
قابلیت فعال سازی برنامه فعال سازی و سامانه هشدار سریع و فراخوانی مسئولین مورد نیاز از طریق شماره گیری موبایل، ارسال SMSخودکار و اپلیکیشن به مسئولین مربوطه
قابلیت ارزیابی ریسک با استفاده از اکسل های ارزیابی سازمان حوادث و فوریت های پزشکی
قابلیت ایجاد فرم هوشمند گزارش دهی حوادث با قابلیت گزارش گیری

چارت HICS

شما با استفاده از این ویژگی می توانید چارت مدیریت خطر، حوادث و بلایا HICS را ترسیم و جایگاه های آن را مشخص کنید.

برنامه فعال سازی

فرمانده حادثه با استفاده از این ویژگی می تواند نسبت به فعال سازی جایگاه های مختلف و دلخواه اقدام نماید به گونه ای که با فعال کردن جایگاه های موردنیاز ، پیام هشدار از طریق اپلیکیشن ، پیام هشدار از طریق اپلیکیشن ، SMS ، تلفن و نرم افزار تحت وب به افراد مربوط به جایگاه های فعال شده ارسال می گردد.

ارزیابی هوشمند ایمنی سازه ای – غیرسازه ای – عملکردی

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به ارزیابی ایمنی در سه حیطه ی سازه ای ، غیر سازه ای و عملکردی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد دکتر خانکه ، تکمیل نقاط ضعف ، تحلیل و ترسیم نمودار های استاندارد ایمنی سازمان و تدوین برنامه های بهبود کیفیت و اقدامات اصلاحی از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایید.

آرشیو مستندات

شما با استفاده از این ویژگی می توانید مستندات مدیریت خطرحوادث و بلایا را به صورت هوشمند و با قابلیت Search در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن آرشیو بندی نمایید.

سناریو

شما می توانید با ویژگی های این قسمت نسبت تدوین سناریو و انجام مانور و ارزیابی قسمت ها در انجام مانور از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایید.