ماژول هوشمندمدیریت پرستاری

دارای قابلیت دفتر ثبت گزارش سوپروایزری
دارای قابلیت دفتر ثبت چینش نیرو
دارای قابلیت دفتر ثبت گزارش پرستاری
دارای قابلیت دفتر ثبت مقادیر بحرانی
دارای قابلیت دفتر ثبت گزارش خرابی تجهیزات
دارای قابلیت دفتر اعزام و ارجاع
دارای قابلیت دفتر ثبت تست های معوقه
دارای قابلیت دفتر ثبت تحویل نمونه ازمایش به آزمایشگاه
دارای قابلیت دفتر ثبت رضایت شخصی
دارای قابلیت دفتر ثبت مشاوره داخلی
دارای قابلیت دفتر ثبت حضور و غیاب دانشجویان پرستاری
دارای قابلیت دفتر ثبت U/C بیماران سنداژ شده
دارای قابلیت دفتر ثبت علایم حیاتی
دارای قابلیت راندهای پرستاری و ارشیو آرمون های الکترونیکی
دارای قابلیت دفتر ثبت فلبیت
براورد منابع انسانی

گزارش سوپروایزری

سوپروایزر با استفاده از این ویژگی می تواند نسبت به ایجاد فرم گزارش سوپروایزری ، تکمیل و ارسال آن به کاربران مجاز از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نماید.

گزارش سرپرستاری

سرپرستار با استفاده از این ویژگی می تواند نسبت به ایجاد فرم گزارش سرپرستاری، تکمیل و ارسال آن به کاربران مجاز از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نماید.

دفاتر و فرم های پرستاری

سوپروایزرین و سرپرستاران با استفاده از این ویژگی می توانند نسبت به طراحی انواع فرم ها و دفاتر ثبت پرستاری در بخش از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایند.

راند های پرستاری

سوپروایزرین و سرپرستاران می توانند با استفاده از آزمون ها و چک لیست های طراحی شده توسط آزمون ساز نسبت به انجام راند های مختلف اقدام و نتایج راند ها و میزان پاسخگویی به هرسوال را در بازه زمانی دلخواه آنالیز نموده و انواع نمودار های مختلف را در نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن ترسیم و به گیرندگان مورد نظرنمایند.

برآورد منابع انسانی

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به برآورد نیروی انسانی به روش ها مختلف مانند نظام گرا و WHO اقدام نمایید.

چک لیست های پرستاری

کاربران با استفاده از این ویژگی می توانند نسبت به طراحی انواع چک لیست های پرستاری ، تکمیل ، آنالیز و تحلیل آن از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایند.

شاخص های پرستاری

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به جمع آوری داده ها ،تحلیل ،ترسیم نمودار های مختلف ، تدوین اقدامات اصلاحی شاخص های بالینی و ارسال به گیرندگان مورد نظر اقدام نمایید.