ماژول هوشمند کمیته ها و جلسات

قابلیت ارسال دعوت نامه کمیته به اعضا از طریق اپلیکیشن موبایل و کارتابل هوشمند
قابلیت تنظیم صورتجلسات
قابلیت ارسال هوشمند و خودکار صورتجلسات به اعضای کمیته
قابلیت ارسال هوشمند و خودکار هر یک از مصوبات صورتجلسه به هریک از مسئولین اجرای مشخص شده
قابلیت تعریف هشدار زمانی انجام هر مصوبه با استفاده از آپشن مدیریت آلارم
قابلیت پایش هوشمند مصوبات کمیته بر اساس بازه زمانی تعریف شده برای آن مصوبه و ارسال نتیجه پایش به دبیر و اعضای کمیته
قابلیت استخراج مصوبات در دست اقدام از جلسات قبل و بار گذاری در صورتجلسه مورد نظر
قابلیت استخراج مصوبات اجرا نشده از جلسه قبل و بار گذاری در صورتجلسه مورد نظر
قابلیت استخراج مصوبات اجرا نشده به همراه مسئول اجرا مسئول پیگیری تاریخ شروع تاریخ پایان در دوره های زمانی دلخواه
قابلیت استخراج مصوبات در دست اقدام به همراه مسئول اجرا مسئول پیگیری تاریخ شروع تاریخ پایان در دوره های زمانی دلخواه
قابلیت تعیین غائبین جلسه به صورت هوشمند
قابلیت تعیین تاریخ جلسه بعدی به صورت هوشمند
قابلیت امضای الکترونیک از طریق تبلت و موبایل
قابلیت پایش هوشمند مصوبات کمیته
دارای آرشیو صورتجلسات
دارای آرشیو مستندات کمیته

دعوتنامه و جدول زمانی هوشمند کمیته ها

دبیر هر کمیته/جلسه و مسئول پیگیری کمیته ها با استفاده از این ویژگی می توانند به صورت هوشمند و طبق تاریخ و جدول زمانی هوشمند جلسات و کمیته ها ، دعوتنامه برای هریک از اعضا کمیته و اعضای مهمان از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن ارسال نمایند.

میزکار هوشمند جلسه

دبیر هر کمیته/جلسه و مسئول پیگیری کمیته ها با استفاده از این ویژگی می توانند دستور جلسه ،وضعیت اجرایی مصوبات قبلی، مستندات مربوط به هر دستورجلسه و نمودار های تحلیل را بارگذاری و در زمان جلسه نسبت به مشاهده و بررسی موارد مذکور با حضور کلیه اعضا اقدام نمایند.

صورتجلسات هوشمند

دبیر هر کمیته/جلسه و مسئول پیگیری کمیته ها با استفاده از این ویژگی می توانند به تدوین صورتجلسات هوشمند اقدام نماید به گونه ای که مصوبات به صورت خودکار به مسئول اجرای مربوطه ارسال گردد همچنین نرم افزار به صورت هوشمند و خودکار می تواند مصوبات اجرانشده و مصوبات در دست اقدام از صورتجلسات قبلی را بازیابی و در فرمت صورتجلسه جدید در قسمت مصوبات در دست اقدام و قسمت مصوبات اجرانشده باز نشانی نماید.

پایش مصوبات و جلسات

دبیر هر کمیته/جلسه و مسئول پیگیری کمیته ها با استفاده از این ویژگی می توانند نسبت به پیگیری و پایش هوشمند اجرای مصوبات با استفاده از مدیریت آلارم هشدار از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایند ، همچنین جهت تایید مصوبات اجراشده امکان بارگذاری مستندات اجرا شده در کنار هر مصوبه وجود دارد.

آرشیو صورتجلسات و مستندات

دبیر هر کمیته/جلسه و مسئول پیگیری کمیته ها با استفاده از این ویژگی می توانند نسبت به آرشیو صورتجلسات ، مستندات جلسات و دعوتنامه با قابلیت جستجو از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایند.

ارزیابی کمیته ها

مسئول پیگیری کمیته ها /جلسات با استفاده از این ویژگی می توانند نسبت به ارزیابی فنی و آیین نامه ای کمیته آنالیز و تحلیل نتایج ارزیابی در بازه زمانی مختلف و ارسال به گیرندگان مورد نظر از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اقدام نمایند

شاخص های کمیته

دبیر هر کمیته/جلسه و مسئول پیگیری کمیته ها با استفاده از این ویژگی می توانند نسبت به تحلیل شاخص های کمیته ، ترسیم نمودار در بازه های زمانی مختلف اقدام و نتایج را به گیرندگان مورد نظر ارسال نمایند
درصد مصوبات اجراشده در کل و به تفکیک هر کمیته،
درصد مصوبات در دست اقدام در کل و به تفکیک هر کمیته،
درصد مصوبات اجرانشده در کل و به تفکیک هر کمیته،
میانگین ارزیابی فنی و آیین نامه ای هر کمیته،
درصد غیبت های هر فرد درکل و به تفکیک هر کمیته ،
درصد جلسات برگزار شده در کل و به تفکیک هر کمیته.