مقالات مدیریتی

ارائه مدل یکپارچگی زنجیره تامین تجهیزات پزشکی و تاثیر آن بر بهبود خدمات سلامت محور؛ مطالعه موردی یکی از بیمارستان های تهراندانلود

دانلود ارزیابی کیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه بیماران با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل کانو و سروکوال

دانلود الزامات بهبود كیفیت و ایمنی بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستان

دانلود تأثیر پاداشهای مالی و غیرمالی بیمارستان در ایجاد جذابیت شغلی درک شده و عملکرد پرستاران