ماژول ها و امکانات نرم افزار بهبود کیفیت و اعتبار بخشی (MIS)

ماژول محورهای اعتبار بخشی
ماژول مدیریت مستندات اعتباربخشی
ماژول برنامه استراتژیک
ماژول برنامه عملیاتی
ماژول شاخص
ماژول داشبورد
ماژول کمیته ها و جلسات
ماژول مدیریت خطا و خطر (ایمن بیمار)
ماژول مدیریت خطر حوادث و بلاء ( مدیریت بحران )
ماژول فرم ساز و چک لیست ساز
ماژول رضایت سنجی از بیماران و کارکنان
ماژول کارتابل پیام رسان
ماژول مدیریت محتوای سازمانی
ماژول دسترسی