ماژول ها و امکانات نرم افزار داشبورد مدیران

نمایش آخرین وضعیت شاخص های آماری به صورت آنلاین
نمایش هشدارهای سیستمی
نمایش مصوبات مربوط به افراد
نمایش گام و اقدامات اجرایی برنامه های عملیاتی
نمایش پیام های مرتبط با فرد

ماژول ها و امکانات نرم افزار هوشمند