امکانات نرم افزار پایش ستادی و ارزیابی

امکان تعریف انواع چک لیست های پایش انلاین
امکان انجام ارزیابی انلاین تمامی واحد ها و بخش های تحت پوشش از طریق موبایل و تبلت
امکان ارائه انواع گزارش
گزارش مقایسه ای بخش به بخش
آنالیز هر یک از سوالات چک لیست و ارائه گزارش های مقایسه ای در بازه های زمانی مختلف
آنالیز عملکرد پرسنل و ارزیابان و امکان مقایسه نتایج و نمودارهای در بازه های زمانی مختلف
آنالیز نحوه پاسخ گویی به پاسخ های یک سوال و امکان مقایسه نتایج و نمودارهای در بازه های زمانی مختلف
امکان تعریف انواع شاخص اندازه گیری بر اساس داده های گزینه های چک لیست
امکان ارائه پیشنهادات و اقدامات اصلاحی بر اساس آنالیز فرم و چک لیست

ماژول ها و امکانات نرم افزار هوشمند