ماژول و امکانات نرم افزار هوشمند مدیریت پرستاری(Smart Nurse)

ماژول شاخص های پرستاری
ماژول فرم ساز و چک لیست ساز( فرم ها و چک لیست های آنلاین )
ماژول کمیته های پرستاری
ماژول شاخص های پرستاری
ماژول مدیریت سنجه های پرستاری در اعتبار بخشی
ماژول برآورد منابع انسانی
ماژول مدیریت ایمن بیمار
ماژول دفاتر و گزارشات پرستاری
ماژول راندها و چک لیست های پرستاری با قابلیت های مقایسه بخش ها با همدیگر
آنالیز هر یک از سوالات یک فرم یا چک لیست و امکان مقایسه نتایج و نمودارها در بازه های زمانی مختلف
آنالیز عملکرد پرسنل بخش سرپرستاران و سوپروایزرین و امکان مقایسه نتایج و نمودارها در بازه های زمانی مختلف
آنالیز نحوه پاسخگویی به گزینه های هر سوال و امکان مقایسه نتایج و نمودارها در بازه های زمانی مختلف